Skip to main content

 

Indien deze e-mail van Berend Botje niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.

Vaccinatiebeleid
GASTOUDERBUREAU BEREND BOTJE
Zwaag, 30 april 2019
 Beste ouder(s),
 
Zoals je misschien al hebt vernomen, is Kinderopvang Berend Botje voornemens om uitsluitend nog kinderen toe te laten tot haar locaties die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.
 
Inmiddels hebben wij – mede na een positief advies van de Centrale Oudercommissie – besloten ons voornemen om te zetten in beleid. Kort gezegd komt het beleid erop neer dat wij vanaf 1 juli 2019 geen kinderen meer zullen opvangen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing op de kindercentra. Gastouders zijn vrij om hun eigen beleid te voeren, niet alle gastouders zullen het beleid van Berend Botje volgen.
 
Aangezien ons besluit voor sommige ouders/verzorgers en kinderen gevolgen heeft, zullen wij hierna ons besluit toelichten.
   
Aanleiding van besluit
De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden. De gezondheid van de kinderen speelt daarbij uiteraard een grote rol. Het bieden van een veilige omgeving is bovendien een van onze kerntaken.
 
In de kinderopvang hebben wij te maken met zeer jonge kinderen, van soms slechts 10 weken oud. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben.
Om een ziekte uit te bannen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95% van de doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de jongste kinderen (onder de 14 maanden) beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben gehad. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen wanneer de vaccinatiegraad 95% of hoger is.
 
In Nederland is het percentage tweejarigen dat gevaccineerd is met het BMR-vaccin nu echter nog maar 92. Nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 95% is gezakt, loopt de groepsimmuniteit gevaar. Dat is dus met name riskant voor baby’s, omdat zij pas met 14 maanden deze inenting ontvangen.
 
Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met zich meebrengt, hebben wij besloten om per 1 juli 2019 uitsluitend nog kinderen toe te laten tot onze locaties die gevaccineerd zijn met het BMR-vaccin. Op die manier creëren wij groepsimmuniteit op onze locaties.

Waarom nu maatregelen?
De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren flink gedaald en is hiermee inmiddels onder de benodigde 95% gekomen. Een zorgelijk feit omdat onze kwetsbare jonge kinderen hierdoor niet meer kunnen profiteren van de groepsimmuniteit. De recente uitbraken van de mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag, in een wijk in New York en in landen als Polen en Oekraïne hebben ons dan ook aan het denken gezet. Verder ligt er op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat kinderopvangorganisaties expliciet de mogelijkheid geeft om uitsluitend nog kinderen op te vangen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.
Binnen de kinderopvang spelen kinderen intensief met elkaar samen, een ziekte kan zich hier dan ook zeer snel verspreiden. Wij willen de jonge kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen en hiervoor zijn nu maatregelen nodig.
 
Concrete maatregelen
Door ons besluit zullen wij vanaf 1 juli 2019 kinderen die 14 maanden of ouder zijn en niet gevaccineerd zijn tegen bof, mazelen en rodehond weigeren op locaties waar kinderen jonger dan 14 maanden aanwezig zijn. Zo houden we de vaccinatiegraad op onze locaties hoog en kunnen de allerjongsten profiteren van de groepsimmuniteit.
 
Kinderopvang Berend Botje heeft bewust gekozen om alleen de BMR-vaccinatie verplicht te stellen, omdat de ziekten waartegen deze vaccinatie beschermt dodelijke gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen kinderen op de leeftijd van 6 tot 9 weken al worden gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). De kinderen die tegen deze ziekten zijn gevaccineerd zijn dus al beschermd voordat zij door ons worden opgevangen.
 
In de praktijk gaat deze maatregel er op de kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang als volgt uitzien:Niet-gevaccineerde kinderen worden niet langer opgevangen op locaties waar zich ook kinderen jonger dan 14 maanden bevinden.Niet-gevaccineerde kinderen kunnen wel worden opgevangen op locaties waar geen kinderen jonger dan 14 maanden bevinden. Dit zijn bijvoorbeeld losse peuterspeelgroepen of BSO’s. 
Voor gastouders gaat deze maatregel er als volg uitzien:Wij adviseren gastouders om ook het bovengenoemde beleid te volgen. Gastouders zijn echter vrij om hierin een eigen beleid te voeren. Gastouders zijn daarin zelfstandig. Bij hen is bekend wie van de gastkinderen niet gevaccineerd zijn. Wij adviseren gastouders om hun best te doen deze ouders persoonlijk te benaderen en het gesprek aan te gaan. Mocht dit niet lukken dan kun je als ouder ook zelf het gesprek aan gaan met de gastouder. Nogmaals: de gastouder is vrij om haar eigen beleid hierin te bepalen. 
Indien een kind vanwege medische redenen (nog) niet kan worden gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond, gaan wij met de ouder(s)/verzorger(s) en behandelend artsen in overleg om de eventuele alternatieven te bespreken.
 
Positief advies Centrale Oudercommissie
Voordat wij ons besluit hebben genomen, hebben wij ons voornemen aan de Centrale Oudercommissie (COC) voorgelegd en haar gevraagd om een advies uit te brengen. De COC heeft vervolgens een positief advies uitgebracht. De COC omarmt daarmee ons beleid en onderstreept het belang van de maatregelen.
 
Geen garanties
Door de hiervoor beschreven maatregel proberen we een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. Wij kunnen echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen opdoen, bijvoorbeeld in een speeltuin of de supermarkt. In de kinderopvang spelen kinderen echter zeer intensief en voor langere tijd met elkaar samen. De kans op besmetting is dan ook groter. Wij willen in deze dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en de kinderen binnen onze mogelijkheden beschermen tegen BMR.
 
Meer informatie
Er zijn voor ouders/verzorgers verschillende redenen om hun kind(eren) niet te vaccineren. Onze ervaring is dat een deel van die redenen is gebaseerd op incomplete of onjuiste informatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hierover een speciale webpagina ontwikkeld waarop terug te vinden is hoe je betrouwbare informatie kunt herkennen. Op deze pagina worden ook de meest voorkomende redenen om niet te vaccineren besproken. Wil je hier meer over weten dan kun je kijken op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels. Je kunt bij vragen ook contact opnemen met het consultatiebureau, de GGD, de huisarts of een kinderarts.
 
Klik hier voor de lijst met veelgestelde vragen over de praktische invoering van de door ons getroffen maatregel. Voor overige vragen kun je terecht bij je bemiddelingsmedewerker.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gaby Alberts, pedagogisch directeur 
www.berendbotje.nl
Disclaimer